miércoles, 5 de octubre de 2011

Les noves tecnologies al currículum d'educació.

 

Com tots sabem, la tecnologia està a l’ordre del dia, ja que a mes de per a l’oci (que es per al que molta gent l’utilitza) les tecnologies s’utilitzen avui en dia per a tot tipus de treballs, i no sols referint-me a ordinadors, ja que mòbils, tabletes, o inclús algun tipus de consola, poden tenir aplicacions molt interesants, diré mes, fins els obrers d’una fabrica o els mecànics d’un taller de cotxes (que son treballs sense una aparent qualificació) han de saber entendres amb una màquina electrònica (per a polir els taulellets per exemple) o connectar un ordinador per a reparar el sistema de navegació d’un cotxe trencat. Sense oblidar-nos de que també per a estudiar internet es una eina fonamental que ens ofereix infinita informació.
Després d’açò queda constatat que els xiquets han de sortir de l’escola, i posteriorment de l’ESO, amb la suficient experiència  per a manejar tot tipus de elements tecnològics, encara que no s’hagen de dedicar a una feina especialitzada, i que es feina de mestres i professors (i dels futurs mestres com jo d’aprendre a fer-ho) ensenyar als nostres alumnes almenys unes nocions bàsiques sobre totes aquestes noves tecnologies.
Totes aquestes reflexions estan molt bé, però es dona realment aquesta realitat tecnològica a les escoles? queda açò reflectit  en el currículum vigent en la comunitat valenciana? tenen els mestres algun tipus de guia que seguir en quant a que tenen que ensenyar als seus alumnes? Doncs totes aquestes preguntes son les que m’he fet, i he intentat respondre en aquesta activitat.
En quant a si es dona o no aquesta realitat a les escoles, jo crec, que si que hi haurà escoles on es donarà aquesta realitat tecnològica, possiblement privades, o publiques molt privilegiades per tenir recursos per poder dur-la a cap. Però en una gran majoria de les escoles humils, no es dona aquesta realitat, ja que moltes escoles no tenen pressupost i personal qualificat per a que es done aquesta situació. Ja se que en molts llocs d’Espanya s’han donat subvencions governamentals per a que els alumnes de 5é de primària tinguen d’ordinadors portàtils, i que posteriorment s’ampliarà a altres cursos, però per desgracia, ací al País Valencià no s’ha donat aquesta situació.
Posteriorment, fullejant el DECRET 111/2007, de 20 de juliol , del Consell, pel qua s’establix el currículum de l’Educació Primària a la Comunitat Valenciana. [2007/9730], he vists algunes mencions en cuant als aspectos teconologis i la competencia digital, però poc precises e insuficients, passem a veure quines son:
(destacaré en roig aquelles parts dels paragrafs que parlen específicament de la competencia tecnológica)
PAGINA 3010: Correspon al Consell, en ús de les seues competències, establir el currículum o pla de estudis d’esta etapa educativa, d’acord amb el que disposa el Reial Decret 1513/2006, de 7 de desembre, pel qual s’establixen les ensenyances mínimes de l’Educació Primària. Per tal de desplegar este mandat, el present decret fixa a la Comunitat Valenciana els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació corresponents al conjunt de l’etapa i a cada una de les àrees que la integren o configuren. En cada àrea es descriu la manera com contribuïx al desplegament de les competències bàsiques o aprenentatges que es consideren imprescindibles, els seus objectius, els continguts organitzats per cicles i distribuïts en blocs, i els criteris d’avaluació, procurant que en totes les àrees s’aborden coneixements de carácter instrumental, lingüístic, matemàtic, científic i tecnològic.
-En aquest apartat no deixa cap dubte a que totes les àrees deuen incluir coneixements tecnològics.
PAGINA 30111: Els reptes dels canvis tecnològics i socials als quals haurà d’enfrontarse l’alumnat fan necessari en l’educació primària, posar a laseua disposició fonaments sòlids que l’estimulen a mantindre l’afany d’aprendre durant tota la vida. Rau ací la transcendència d’afavorir l’interés per la lectura, l’escriptura i els diferents llenguatges, incloent el coneixement d’almenys una llengua estrangera, fonamental en el context europeu.
-Ací no deixa dubte de que els alumnes hauran de tractar amb la tecnologia tota la seua vida.
PAGINA 30112:
Article 2. Principis generals
8. Les tecnologies de la informació i la comunicació han d’estar integrades en totes les àrees del currículum, d’acord amb el que disposa l’article 19.2 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana.
-Pareix dir que en totes les àrees s'ha d'integrar la tecnologia.
PAGINA 10113
Article 4. Objectius de l’etapa
j) Iniciar-se en les tecnologies de la informació i la comunicació, i desenrotllar un esperit crític davant dels missatges que reben i elaboren.
-Ací deixa a entendre que hi ha que iniciar als alumnes de primaria en la competència tecnològica.
PAGINA 10113:
Article 6. Àrees de coneixement
1. Les àrees que s’han de cursar en tots els cicles d’esta etapa són les següents:
a) Coneixement del medi natural, social i cultural
b) Educació artística
c) Educació física
d) Castellà: llengua i literatura
e) Valencià: llengua i literatura
f) Llengua estrangera
g) Matemàtiques
-I on està l'àrea especifica on es tracte la competència tecnològica dels alumnes?, sense un àrea especifica es pràcticament impossible que els Mestres siguen capaços d'introduir als seus alumnes en aquest mon de la tecnologia i la informació.
Per finalitzar veig necessari dir que es molt difícil per als Mestres tractar la competència tecnològica a les aules sense una guia clara que els done suport, sense els recursos necessaris, i sense una àrea específica i unes hores lectives on tractar aquesta amplia informació.
 Vos deixe també un video del nostre professor Jordi Adell on parla sobre tots aquests temes, i un enllaç on a mes del video podeu trobar un esquema explicatiu.


No hay comentarios:

Publicar un comentario